Loading…
avatar for Elena Vassilkioti

Elena Vassilkioti

NYU School of Medicine
MAnager
New York City
Tuesday, March 19
 

9:30am EDT

12:00pm EDT

1:30pm EDT

6:00pm EDT

 
Wednesday, March 20
 

7:30am EDT

8:30am EDT

10:15am EDT

10:30am EDT

11:45am EDT

12:45pm EDT

1:45pm EDT

2:15pm EDT

3:15pm EDT

3:45pm EDT

6:00pm EDT

 
Thursday, March 21
 

7:30am EDT

8:30am EDT

9:45am EDT

11:00am EDT

12:00pm EDT

 


Twitter Feed